Students

Name** E-mail* Advisor Lab Address Phone
Madhura Sham Amdekar madhurasham Maria Thaker TB-04
Pronoy Baidya pronoybaidya Sumanta Bagchi TB-03 +91-80-2293-3528
Priti Bangal pritibangal Kartik Shanker TB-01
Ekta Chaudhary ektac Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Vani Dahiya vanidahiya Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Debarshi Dasgupta debarshid Sumanta Bagchi TB-03 +91-80-2293-3528
Satyajeet Gupta satyajeetg Renee M. Borges TE-14
Ananya Jana ananyajana Praveen Karanth TE-11
Jitesh Jhawar jiteshjhawar Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Md Shakilur Kabir shakilurk Maria Thaker TB-04
Mehreen Khaleel mehreenk Sumanta Bagchi TB-03 +91-80-2293-3528
Sambita Modak sambitamodak Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-3101
Karthik K Murthy karthikmurthy Sumanta Bagchi TB-03
Aswathy Nair aswathynair Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-3101
Harish Prakash harishp Rohini Balakrishnan TA-08
Jayabharathy R. jayabharathy Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Devica Ranade devicaranade Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Akanksha Rathore akankshar Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Shamik Roy shamikroy Sumanta Bagchi TB-03 +91-80-2293-3528
Kasturi Saha kasturisaha Rohini Balakrishnan TA-08
Nitin Saxena nitinsaxena Vishwesha Guttal
Nitika Sharma nitikasharma Raghavendra Gadagkar TA-09 +91-80-2293-2340
Vibhuti Shastri vibhutis Maria Thaker TB-04
Ankur Shringi ankurshringi Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Chinta Sidharthan chintas Praveen Karanth TE-11
Maitreya Sil maitreyasil Praveen Karanth TE-11 +91-80-2293-3105
Anne Heloise Theo annetheo Kartik Shanker TB-01 +91-80-2293-3104
Viraj R. Torsekar virajt Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-3101
Nikita Zachariah nikitaz Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-3103
*All emails are @iisc.ac.in
**Names sorted in ascending order by Last Name