Students

Name** E-mail* Advisor Lab Address Phone
Bharat S Ahuja bharatahuja Kartik Shanker TB-01 +91-80-2293-3104
Madhura Sham Amdekar madhurasham Maria Thaker TB-04
Pronoy Baidya pronoybaidya Sumanta Bagchi TB-03 +91-80-2293-3528
Avik Banerjee avikbanerjee Maria Thaker TB-04 +91-80-2293-3100
Priti Bangal pritibangal Kartik Shanker TB-01
Akshata G Bhat akshatabhat Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-3103
Ekta Chaudhary ektac Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Vani Dahiya vanidahiya Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Hugo Francisco De Souza hugodesouza Kartik Shanker TB-01 +91-80-2293-3104
Satyajeet Gupta satyajeetg Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-3103
Ananya Jana ananyajana Praveen Karanth TE-11
Jitesh Jhawar jiteshjhawar Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Md Shakilur Kabir shakilurk Maria Thaker TB-04
Tanveen Kaur tanveenr Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Manasa Kulkarni kmanasa Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-3103
Pritha Kundu prithakundu Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Sambita Modak sambitamodak Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-3101
Aswathy Nair aswathynair Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-3101
Shuaib P shuaibp Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Subhasmita Patro subhasmitap Maria Thaker TB-04 +91-80-2293-3100
Harish Prakash harishp Rohini Balakrishnan TA-08
Preethi R preethir Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Senji Laxme R R senjir Kartik Sunagar TA-06 +91-80-2293-2635
Jayabharathy R. jayabharathy Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Devica Ranade devicaranade Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Akanksha Rathore akankshar Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Kanika Rawat kanikarawat Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2635
Mohammed Aamir Sadiq mohammedas Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-3101
Kasturi Saha kasturisaha Rohini Balakrishnan TA-08
Nitin Saxena nitinsaxena Kavita Isvaran
Nitika Sharma nitikasharma Raghavendra Gadagkar TA-09 +91-80-2293-2340
Vibhuti Shastri vibhutis Maria Thaker TB-04
Ankur Shringi ankurshringi Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Chinta Sidharthan chintas Praveen Karanth TE-11
Maitreya Sil maitreyasil Praveen Karanth TE-11 +91-80-2293-3105
Aravind Sridharan aravindsridh Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Mihir Suneel Sule mihirsuneel Praveen Karanth TE-11 +91-80-2293-3105
Anne Heloise Theo annetheo Kartik Shanker TB-01 +91-80-2293-3104
Viraj R. Torsekar virajt Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-3101
Gokul V.P. gokulv Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Nikita Zachariah nikitaz Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-3103
*All emails are @iisc.ac.in
**Names sorted in ascending order by Last Name