Students

Name** E-mail* Advisor Lab Address Phone
Madhura Sham Amdekar madhura Maria Thaker TB-04 +91-80-2293-+91-80-2360-
Suman Attiwalli suman Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Divya B. JackD Praveen Karanth TE-11 +91-80-2293-3105
Pronoy Baidya pronoybaidya Sumanta Bagchi TB-03 +91-80-2293-+91-80-2360-3528
Priti Bangal pritibangal Kartik Shanker TB-01 +91-80-2293-+91-80-2360-
Anuradha Batabyal anuradha Maria Thaker TB-04 +91-80-2293-3100
Kesang Choden Bhutia kesang Kartik Shanker TB-01 +91-80-2293-3104
Anindita Brahma anindita Raghavendra Gadagkar TA-09 +91-80-2293-2340
Ekta Chaudhary ekta Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Kruti Himanshu Chhaya kruti Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-3103
Bharti D.K. bharti Kartik Shanker TB-01 +91-80-2293-3104
Vani Dahiya vani Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Debarshi Dasgupta debarshi Sumanta Bagchi TB-03 +91-80-2293-+91-80-2360-3528
Shreekant Deodhar shreekant Kavita Isvaran TB-02
Satyajeet Gupta satyajeet Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-+91-80-2360-
Ravi Jambhekar ravijambhekar Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Ananya Jana ananya Praveen Karanth TE-11 +91-80-2293-+91-80-2360-
Jitesh Jhawar jitesh Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-+91-80-2360-
Jaideep Pradeep Joshi jaideep Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Md Shakilur Kabir shakilur Maria Thaker TB-04 +91-80-2293-+91-80-2360-
Lakshy Katariya lakshy Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-3103
Mehreen Khaleel mehreen.k Sumanta Bagchi TB-03 +91-80-2293-3528
Aparna Lajmi aparna Praveen Karanth TE-11 +91-80-2293-3105
Rayees Ahmed Malik rayeesmalik Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Ashok Kumar Mallik ashok Kartik Shanker TB-01 +91-80-2293-3104
Souvik Mandal souvik Raghavendra Gadagkar TA-09 +91-80-2293-2340
Sambita Modak sambita Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-+91-80-2360-3101
Karthik K Murthy karthikk Sumanta Bagchi TB-03 +91-80-2293-+91-80-2360-
Aswathy Nair aswathy Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-3101
Sanjeeta Sharma Pokharel sanjeeta Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Harish Prakash Harish Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-+91-80-2360-
Sandeep Pulla sandeep Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Jayabharathy R. jayabharathy Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Devica Ranade devica Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-+91-80-2360-2575
Akanksha Rathore akanksha Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-+91-80-2360-
Shamik Roy shamikroy Sumanta Bagchi TB-03 +91-80-2293-+91-80-2360-3528
Kasturi Saha kasturi Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-+91-80-2360-
Sumithra Sankaran sumithra Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Nitin Saxena nitin Vishwesha Guttal +91-80-2293-+91-80-2360-
Nitika Sharma nitika Raghavendra Gadagkar TA-09 +91-80-2293-+91-80-2360-2340
Manvi Sharma manvi Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Aprajita Sharma aprajita Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-+91-80-2360-
Vibhuti Shastri vibhutis Maria Thaker TB-04 +91-80-2293-+91-80-2360-
Ankur Shringi ankur Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Chinta Sidharthan chinta Praveen Karanth TE-11 +91-80-2293-+91-80-2360-
Maitreya Sil maitreya.sil Praveen Karanth TE-11 +91-80-2293-3105
Anne Heloise Theo anne Kartik Shanker TB-01 +91-80-2293-3104
Varun Raghunandan Torsekar varun Kartik Shanker TB-01 +91-80-2293-3104
Viraj R. Torsekar viraj Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-3101
Sruthi Unnikrishnan sruthi Raghavendra Gadagkar TA-09 +91-80-2293-2340
Vignesh Vishvanathan vignesh Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-3103
Pratibha Yadav pratibha Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-3103
Nikita Zachariah nikita Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-+91-80-2360-3103
*All emails are @ ces.iisc.ernet.in
**Names sorted in ascending order by Last Name