Harish Prakash

Position: 
Ph. D.
Phone:
+91-80-2293--2360-
Name: Harish Prakash
Lab: 
TA-08
Advisor: 
Rohini Balakrishnan