Students

Name** E-mail* Advisor Lab Address Phone
Sonali - sonali
Geetika Aggarwal geetikaa
Kanika Aggarwal kanikaa
Bharat S Ahuja bharatahuja Kartik Shanker TB-01 +91-80-2293-3104
Madhura Sham Amdekar madhurasham Maria Thaker TB-04
Pronoy Baidya pronoybaidya Sumanta Bagchi TB-03 +91-80-2293-3528
Pranav Balasubramanian bpranav Umesh Srinivasan TE-12
Avik Banerjee avikbanerjee Maria Thaker TB-04 +91-80-2293-3100
Priti Bangal pritibangal Kartik Shanker TB-01
Amanda Ben amandaben
Akshata G Bhat akshatabhat Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-3103
Aitra Biswas aritrabiswas Praveen Karanth TE-11 +91-80-2293-3105
Ekta Chaudhary ektac Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Dheeraj CL dheerajc
Vani Dahiya vanidahiya Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Kaling Danggen kalingd Umesh Srinivasan TE-12
Pratik Das pratikdas
Ayan Das ayand
Hugo Francisco De Souza hugodesouza Kartik Shanker TB-01 +91-80-2293-3104
Ashika Dhimal ashikadhimal
Shawn Dsouza shawndsouza
Satyajeet Gupta satyajeetg Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-3103
Vivek Jadhav vivekjadhav
Jitesh Jhawar jiteshjhawar Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Md Shakilur Kabir shakilurk Maria Thaker TB-04
Paulomi Dam Kanunjna paulomidam
Tanveen Kaur tanveenr Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Manasa Kulkarni kmanasa Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-3103
Pritha Kundu prithakundu Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Joshi Mihir Makarand mihirm
Anisha Mandal anishmandal
Anisha Mandal anishamandal Umesh Srinivasan TE-12
Jose Mathew josemathew Sumanta Bagchi TB-03 +91-80-2293-3528
Athira Mathew athiramathew Sumanta Bagchi TB-03 +91-80-2293-3528
Tarun Menon tarunmenon Umesh Srinivasan TE-12
Sambita Modak sambitamodak Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-3101
Pranoy MS pranoys Saskya van Nouhuys TA-09 +91-80-2293-3728
Aswathy Nair aswathynair Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-3101
Arpit Omprakash arpito
Shuaib P shuaibp Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Subhasmita Patro subhasmitap Maria Thaker TB-04 +91-80-2293-3100
Harish Prakash harishp Rohini Balakrishnan TA-08
Preethi R preethir Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Aarthi R aarthir
Senji Laxme R R senjir Kartik Sunagar TA-06 +91-80-2293-2635
Jayabharathy R. jayabharathy Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Devica Ranade devicaranade Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Akanksha Rathore akankshar Vishwesha Guttal TA-10 +91-80-2293-2872
Kanika Rawat kanikarawat Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2635
Mohammed Aamir Sadiq mohammedas Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-3101
Kasturi Saha kasturisaha Rohini Balakrishnan TA-08
Imran Samad imransamad
Nitin Saxena nitinsaxena Kavita Isvaran
Nitika Sharma nitikasharma Raghavendra Gadagkar TA-09 +91-80-2293-2340
Vibhuti Shastri vibhutis Maria Thaker TB-04
Ankur Shringi ankurshringi Raman Sukumar TE-13 +91-80-2293-3102
Shubhra Shukla shubhras Umesh Srinivasan TE-12
Maitreya Sil maitreyasil Praveen Karanth TE-11 +91-80-2293-3105
Aravind Sridharan aravindsridh Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Mihir Suneel Sule mihirsuneel Praveen Karanth TE-11 +91-80-2293-3105
Anne Heloise Theo annetheo Kartik Shanker TB-01 +91-80-2293-3104
Jahanvi Tiwari jahanvit
Viraj R Torsekar virajt Rohini Balakrishnan TA-08 +91-80-2293-3101
Vidya V Babu vidyababu
Gokul V.P. gokulv Kavita Isvaran TB-02 +91-80-2293-2575
Suranse Vivek Premnath viveksuranse
Sofiya VM sofiyav
Nikita Zachariah nikitaz Renee M. Borges TE-14 +91-80-2293-3103
*All emails are @iisc.ac.in
**Names sorted in ascending order by Last Name